Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wernersbergen Catering

.

Artikel 1 Definities
Opdrachtnemer Wernersbergen Catering

Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Wernersbergen Catering een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Wernersbergen Catering ter zake één of meer door Wernersbergen Catering te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Wernersbergen Catering gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

AVW
Algemene Voorwaarden Wernersbergen

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De AVW zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AVW andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AVW.
2.2 Afwijken van de AVW is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 Zijn de AVW eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AVW toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle door of namens Wernersbergen Catering gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij Wernersbergen Catering de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Wernersbergen Catering de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden.
Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtgever dient te handelen volgens de AVW, tenzij anders vermeldt op de offerte/opdrachtbevestiging/factuur, in dat geval dient opdrachtgever te handelens volgens het op offerte/opdrachtvermelding/factuur vermelde.

3.3 Wernersbergen Catering is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever kan tot 14 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan Wernersbergen Catering. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt Wernersbergen Catering de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.5 Afspraken met personeelsleden van Wernersbergen Catering binden  Wernersbergen Catering niet, tenzij deze schriftelijk namens  Wernersbergen Catering zijn bevestigd.

3.6 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Wernersbergen Catering berusten.

3.7 De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer. Wernersbergen Catering behoudt zich dan ook het recht voor om die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen op de website en de offerte zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Indien de door Wernersbergen Catering overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voordat Wernersbergen Catering goederen dient te leveren danwel diensten dient te verrichten, het definitieve aantal personen op te geven.
Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen (danwel bij opdracht danwel uiterlijk 14 dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs.
4.3 De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten, dranken, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten.
Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon zoals in de overeenkomst genoemd.
4.4 Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner is dan 5% van het eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de overeengekomen prijs per persoon.
4.5 Indien een verlaging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 5% van het eerder opgegeven aantal gasten, heeft dit consequenties voor de prijs conform het onderstaande schema:
(a) Wijziging tussen   5 en 10%: prijsverhoging eten & dranken 10%
(b) Wijziging tussen 10 en 15%: prijsverhoging eten & dranken 12%
(c) Wijziging tussen 15 en 20%: prijsverhoging eten & dranken 15%
(d) Wijziging tussen 20 en 30%: prijsverhoging eten & dranken 17,5%
(e) Wijziging groter dan 30%: prijsverhoging eten & dranken 20%
4.6 Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het eerder opgegeven aantal gasten, kan dat positieve prijsconsequenties tot gevolg hebben.Wernersbergen Catering zal in dat geval een aangepaste prijs voor opdrachtgever berekenen.
4.7 Wanneer blijkt dat Wernersbergen Catering op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Wernersbergen Catering gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

4.8 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.9 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is Wernersbergen Catering gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

4.10 Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.11 Uitzondering: bij kleine catering (< € 500,00): Men kan een wijziging van het aantal personen doorgeven tot 4 werkdagen voor uitvoering.

Artikel 5 Betaling

5.1 De betaling dient te geschieden 7 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

5.2 Opdrachtgever is verplicht 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 50 % over het eten&drinken gedeelte en 50% van de personeel en materiaalkosten van de overeengekomen prijs te hebben aanbetaald tenzij anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging/factuur, de laatste 50% dient te geschieden 14 werkdagen voor aanvang van daadwerkelijke uitvoering catering opdracht, tenzij anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging/factuur.

5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft Wernersbergen Catering het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Wernersbergen Catering over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

5.5 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Wernersbergen Catering moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,–. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door Wernersbergen Catering wordt overgegaan.

5.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Wernersbergen Catering aanleiding geeft, is Wernersbergen Catering gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

5.8 Eventuele geschillen tussen Wernersbergen Catering en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

Artikel 6 Annuleringen

6.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Wernersbergen Catering het aanbod niet onverwijld verwerpt.
(a) Bij annulering meer dan 60 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 20% van de aanneemsom aan Wernersbergen Catering te betalen.
(b) Bij annulering 60 dagen tot 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan Wernersbergen Catering te betalen.
(c) Bij annulering 30 dagen tot 14 dagen  voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 85% van de aanneemsom aan Wernersbergen Catering te betalen.
(d) Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan Wernersbergen Catering te betalen.

(e) Bij annulering van kleine catering (< € 500,= geldt het volgende:

  1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 14 dagen voor arrangementsdatum wordt 25% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
  2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
  3. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
  4. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

6.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk (per post en/of per email) gebeuren. De annulering is pas geaccepteerd, zodra deze bevestigd is door Wernersbergen Catering. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering  Wernersbergen Catering heeft bereikt.

6.3 Wernersbergen Catering behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wernersbergen Catering is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is Wernersbergen Catering, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat Wernersbergen Catering alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft  Wernersbergen Catering het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan  Wernersbergen Catering verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4 Wernersbergen Catering is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Wernersbergen Catering een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan Wernersbergen Catering dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

7.6 Wernersbergen Catering neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Wernersbergen Catering zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.7 Indien Wernersbergen Catering eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 1 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

7.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

7.9 Wernersbergen Catering maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de partij aanwezig zijn.

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden

8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan  Wernersbergen Catering. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Wernersbergen Catering is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Wernersbergen Catering aan de leveringsplicht heeft voldaan. Wernersbergen Catering behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Wernersbergen Catering, naar de eis van Wernersbergen Catering zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin  Wernersbergen Catering werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.3 Opdrachtgever geeft Wernersbergen Catering de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Opdrachtnemer kan opdrachtgever indien gewenst een HAM-checklist aanleveren.

Artikel 9 Reclame

9.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met het geen opdrachtgever wenst.

9.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden Wernersbergen Catering niet.

9.3 Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

9.4 Wernersbergen Catering aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

9.5 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of email ter kennis van  Wernersbergen Catering te worden gebracht. Reclames die  Wernersbergen Catering na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door Wernersbergen Catering niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Wernersbergen Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Wernersbergen Catering.

10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Wernersbergen Catering, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van  Wernersbergen Catering vergoed wordt.

10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Wernersbergen Catering niet aansprakelijk.

10.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

10.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Wernersbergen Catering toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.6 Opdrachtgever wordt ter alle tijden als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Wernersbergen Catering tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Wernersbergen Catering of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt  Wernersbergen Catering geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Wernersbergen Catering voor alle aanspraken van derden ter zake.

10.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt  Wernersbergen Catering geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Wernersbergen Catering en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

10.9 Wernersbergen Catering is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan Wernersbergen Catering te melden, opdat Catering Wernersbergen de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen. Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden.

11.2 Eventuele klachten worden door Wernersbergen Catering slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen Wernersbergen Catering daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

Artikel 12 Eigendom goederen

12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door  Wernersbergen Catering ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Wernersbergen Catering. Indien goederen van Wernersbergen Catering achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan Catering Wernersbergen geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan Wernersbergen Catering tegen kostprijs worden vergoed.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Als overmacht voor Wernersbergen Catering gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Wernersbergen Catering, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd . Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen  Wernersbergen Catering nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

13.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan Wernersbergen Catering nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

13.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.

13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van Wernersbergen Catering voor de duur van deze omstandigheid op.

13.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Wernersbergen Catering op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Wernersbergen Catering en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met Wernersbergen Catering gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Wernersbergen Catering, tenzij Wernersbergen Catering verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.